Bridgesanasto

Suomi - Englanti   Englanti - Suomi
- Jonna Kaminen (täydentänyt Veijo Nikkanen) -

11-sääntö the rule of eleven
alaväri a minor (suit)
alikuppi an underruff
alitarjous an underbid
antaa merkinanto to signal
arvokorttipiste a high card point (HCP)
asettaa (kortit pöytään) to lay down (the dummy)
avaustarjous an opening bid
dubbeli a doubleton
ehkäisytarjous a preemptive bid
epätasainen käsi an unbalanced hand
etelä South
haarukka a tenace
hakku a spot card, a low card
heikko tarjous a weak bid
hertta (maa) hearts
hyppy a jump
hyppäävä välitarjous a jump overcall
ilmaisukahdennus a take-out double
inviitti a try
iso kortti a high card
isoslammi a grand slam
istunta, 'sitsi' lay
itä East
jakauma distribution, break
jako a deal
jakokäsi a shapely hand
jätkä the jack
kahdennus a double
kaksivärikäsi a two-suiter
keinotekoinen (tarjous) artificial (bid)
kierrosvaatimus one round forcing, forcing for one round
kiinni-istutus endplay
kilpaileva tarjous a competitive bid
kilpaileva tarjoussarja a competitive auction
kilpailla to compete
kiristys a squeeze
konventio a convention
korottaa täyspeliin to raise to game
korotus a raise
kuningas the king
kupata to ruff
kupata yli to overruff
kuppi a ruff
kuvakortti an honor
käsi a hand
laistaa to duck
leikkaus a finesse
lepääjä dummy
levittää to claim
levitys a claim
luonnollinen natural
lähteä (myös tikkiin) to lead
lähtökortti the opening lead, the lead
länsi West
Malmö-Schneider UDCA (upside down count and attitude)
menevä a loser
merkinanto a signal
merkinantojärjestelmä carding
osasitoumus part score
pakka a deck
palauttaa to return
parillinen even
pariton odd
partneri partner
pata spades
pelata kotipeli to make a contract
pelata pieni kortti to play low
pelata suuri kortti to play high
pelilinja line of play
peli meni yhteen pietiin the contract was one down
pelinjohtaja, kilpailunjohtaja a tournament director (TD)
pelinviejä declarer
pieti an undertrick
pietittävä tikki the (contract) setting trick
pieni kortti a low card
pieni pyytää low (card) encourages
pikatikki a quick trick
pikkuslammi a small slam
piste a point
pito a stopper
pituus length
pituusmerkinanto count signal
pohjoinen North
preferenssi (tarjous) a preference (bid)
psyyketarjous a psyche bid
pudota (esim. kortista) to fall
puolustaa to defend
puolustaa pietiin to defeat/to set/to beat the contract
puolustaja a defender
puolustus a defense, a defence
puolustustikki a defensive trick
pyytää jatkamaan maata to encourage
pöytäkortit the dummy
rangaistuskortti a penalty card
rankaisukahdennus a penalty double
renonssi a void
revokki a revoke
revokki (tehdä) to revoke
risti (maa) clubs
rouva the queen
ruutu (maa) diamonds
saada tikki to score (a trick)
sakata to discard
sakaus a discard
sangi no trump
seisoa (pelistä) to be cold
sekvenssi a sequence
siirtotarjous a transfer
siirto herttaan a transfer to hearts
singeli a singleton
singeli (esim. ruutu) a stiff (diamond)
sitoumus a contract
sivuväri side suit
slammi a slam
slammi-inviitti a slam try
sotamies the jack
tarjota to bid
tarjous a bid, a call
tarjoussarja an auction, the bidding
tasainen jakauma an even distribution
tasainen käsi a flat hand, an even hand
taso a level
tehdä välitarjous to overcall
tikki a trick
tukea to support
tuki support
täyspeli game
täyspeli-inviitti a game try
täyspelivaatimus game forcing, forcing to game (GF)
täyspelivoima game forcing strength
uhraus (tarjous) a sacrifice
uhrautua to sacrifice
uudelleentarjota to rebid
vaarassa vulnerable (Huom! Kaikki vaarassa = game all)
vaarattomassa not vulnerable (Huom! kaikki vaarattomassa = love all)
vaatimustarjous a forcing bid
vaihtaa maata to shift suits, to switch suits
vaihtaa pataan to shift to spades, to switch to spades
vahva strong
vahva kortti a winner
valttikortti a trump
vastakahdennus a redouble
valttiväri trumps
vastaustarjous a response (bid)
vastustaja an opponent
voima strength
vuorokuppi a crossruff
välitarjous an overcall
yhteinen maa, 'fitti' a fit
yhteys an entry
ylikuppi an overruff
ylitarjous an overbid
ylitikki an overtrick
ylivienti, siirtotarjous a transfer
yläväri a major (suit)
ässä the ace