Bridgesanasto

Englanti - Suomi   Suomi - Englanti
- Jonna Kaminen (täydentänyt Veijo Nikkanen) -

ace ässä
artificial (bid) keinotekoinen (tarjous)
auction tarjoussarja
bid tarjous, tarjota
bidding tarjoussarja
bidding box tarjouslaatikko
board jako
call tarjous, tarjota
carding merkinantojärjestelmä
claim levitys, levittää
clubs risti (maa)
(to be) cold seisoa (pelistä)
compete kilpailla
competitive auction kilpailtu sarja
competitive bid kilpaileva tarjous
contract sitoumus
convention konventio
count signal pituusmerkinanto
crossruff vuorokuppi, vuorokupata
deal jako
(to) deal jakaa kortit
deck pakka
declarer pelinviejä
(to) defend puolustaa
defender puolustaja
defense, defence puolustus
defensive trick puolustustikki
diamonds ruutu (maa)
discard sakata, sakaus
distribution jakauma
double kahdennus
doubleton dubbeli
(to go) down mennä alle (sitoumuksesta)
(to) duck laistaa
dummy lepääjä, pöytäkortit
duplicate scoring/bridge parikilpailu laskenta
duplicate bridge parikilpailu /kilpabridge
East itä
endplay kiinni-istutus
encourage pyytää (esim. jatkamaan maata)
entry yhteys, käynti
even parillinen
even distribution tasainen jakauma
fall pudota (esim. kortista)
finesse leikkaus
fit yhteensopivuus, 'fitti'
flat hand tasainen jakauma
forcing vaatimus
forcing for one round kierrosvaatimus
game täyspeli
game all kaikki vaarassa
game forcing (GF) täyspelivaatimus
game forcing strength täyspelivoima
game try täyspeli-inviitti
grand slam isoslammi
hand käsi
hearts hertta (maa)
high card iso kortti
high card point (HCP) arvokorttipiste
inverted minors käännetyt alavärit
holdup pito
honor kuvakortti
jack sotamies
jump hyppy, hypätä
jump overcall hyppäävä välitarjous
king kuningas
lay istunta, 'sitsi'
lay down the dummy asettaa kortit pöytään
lead lähtökortti
(to) lead lähteä
length pituus
level taso
LHO vasemmanpuoleinen vastustaja
line of play pelilinja
loser menevä
losing trick count menevien laskeminen
low card hakku
low encourages pieni pyytää
major yläväri
(to) make a contract saada peli kotiin
minor suit alaväri
natural luonnollinen
no trump sangi
North pohjoinen
not vulnerable vaarattomassa
odd pariton
one round forcing kierrosvaatimus
opening bid avaustarjous
opening lead lähtö
opponent vastustaja
overbid ylitarjous, ylitarjota
overcall välitarjous, tehdä välitarjous
overruff ylikuppi
(to) overruff kupata yli
overtrick ylitikki
partner partneri
part score osasitoumus
penalty double rankaisukahdennus
(to) play high pelata korkea kortti
(to) play low pelata pieni kortti
point piste
preemptive bid ehkäisytarjous
preference (bid) valintatatarjous, preferenssi
psyche (bid) psyyketarjous
queen rouva
quick trick pikatikki
raise korotus, korottaa
raise to game korotus täyspeliin
rebid tarjota uudelleen
redouble vastakahdennus, vastakahdentaa
respond vastata (tarjoukseen)
response bid vastaustarjous
(to) return palauttaa (esim. maata)
revoke revokki
RHO oikeanpuoleinen vastustaja
rubber bridge/scoring robberi/kotibridge
ruff kuppi, kupata
rule of eleven 11-sääntö
sacrifice uhraustarjous, uhrautua
screens sermit
score a trick saada tikki
sequence sekvenssi
setting trick pietittävä tikki
shapely hand jakokäsi
(to) shift suits vaihtaa maata
side suit sivuväri
signal merkinanto
(to) signal antaa merkinanto
singleton singeli
slam slammi
slam try slammi-inviitti
small slam pikkuslammi
South etelä
spades pata (maa)
spot card hakku
squeeze kiristys
stiff (e.g. diamond) singeli (esim. ruutu)
stopper pito
strength voima
strong vahva
support tuki, tukea
(to) switch suits vaihtaa maata
take-out double ilmaisukahdennus
tenace haarukka
tournament director (TD) kilpailunjohtaja
transfer ylivienti, siirtotarjous
trick tikki
trump valttikortti
trumps valttiväri
trump suit valttimaa
trumping valttaaminen
try inviitti
two-suiter kaksivärikäsi
UDCA Malmö-Schneider
unbalanced hand epätasainen käsi
unblocking avblokeeraaminen
underbid alitarjous
underruff alikuppi
undertrick alitikki
uppercut ylikuppi
void renonssi
vulnerable vaarassa
weak bid heikko tarjous
West länsi
winner vahva kortti

Joitakin esimerkkilauseita:


A heart switch after the ruff would have defeated the contract.
Herttapalautus kupin jälkeen olisi kaatanut sitoumuksen.

Partner entered the auction by bidding a weak 2 hearts.
Partneri tuli mukaan tarjoussarjaan tarjoamalla heikon kaksi herttaa.

If you duck a spade in dummy and finesse in diamonds you make an overtrick.
Jos laistetaan pata pöydästä ja maskataan ruutua, niin peliin tulee ylitikki.

The defender was endplayed and had to return a club to declarer's tenace.
Puolustaja kiinni-istutettiin kääntämään ristiä pelinviejän haarukkaan.

The defence scored the king of trumps and a heartruff to defeat six clubs for one down.
Puolustajat saivat valttikuninkaan ja herttakupin, ja kuusi ristiä meni yhteen pietiin.

East had 19 HCP and a stiff heart so he bid a game forcing two spades.
Idällä oli 19 arvokorttipistettä ja singelihertta, joten hän tarjosi täyspelivaatimuksen kaksi pataa.

At love all, North sacrificed in 5 clubs doubled and down two for -300, while 3NT was cold for EW.
Kummankin ollessa vaarattomassa vyöhykkeessä pohjoinen uhrautui viiteen ristiin,
kaksi kahdennettua pietiä ja -300, kun 3NT seisoi toiseen suuntaan.